Програма лояльності

Дані Правила визначають умови участі у Програмі лояльності «Грошове дерево Аврора», яка проводиться на території Сумської області в мережі магазинів ТМ «Аврора» (далі за текстом – «Місце проведення Програми»), перелік яких можна дізнатися за телефоном Гарячої лінії: 067-872-92-92 або 095-183-12-12. Вартість дзвінків – згідно тарифів мобільного оператора.

1. Терміни й визначення

1.1. «Програма» – Програма лояльності «Грошове дерево Аврора», яка є комплексом дій і заходів, що надають Учасникові можливість одержувати та використовувати Бонуси при купівлі Учасником товарів у Місці проведення Програми.

1.2. «Правила Програми» – дані Правила, що надаються для ознайомлення кожному Учасникові шляхом розміщення на сайті Програми за посиланням: avrora.ua та, які визначають обсяг прав і обов'язків Учасника при участі у Програмі.

1.3. «Організатор Програми» – ТОВ «ПРІОР ДЕВЕЛОПМЕНТ».

1.4. «Інформаційний центр Програми» – основні засоби інформаційної підтримки Учасників, а саме Сайт Програми за посиланням:avrora.ua та номери телефонів Гарячої лінії: 067-872-92-92 або 095-183-12-12. Вартість дзвінків – згідно тарифів мобільного оператора.

1.5. «Сайт Програми» – Інтернет-сайт, що знаходиться за посиланням: avrora.ua, за допомогою якого здійснюється інформаційна підтримка Учасників Програми та надаються додаткові сервіси у рамках Програми.

1.6. «Учасник Програми»/«Учасник» – фізична особа віком від 16 (шістнадцять) років, яка є споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів», безумовно погодилась з Правилами та немає будь-яких обмежень щодо такої участі. Правила Програми мають обов’язкову юридичну силу.

2. Реєстрація Учасника та активація Картки

2.1. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних;

2.2. Власник персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

2.3. Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. У сфері електронної комерції згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки;

2.4. Знеособлення персональних даних - вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

2.5. Картотека - будь-які структуровані персональні дані, доступні за визначеними критеріями, незалежно від того, чи такі дані централізовані, децентралізовані або розділені за функціональними чи географічними принципами;

2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

2.7. Одержувач - фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа;

2.8. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

3. Припинення участі у Програмі та блокування Картки

3.1. Обробка персональних даних здійснюється Оператором з метою:

  • укладення та виконання договорів;
  • оповіщення користувачів (у тому числі потенційних) послуг Оператора про послуги, що надаються, знижки, акції та інші заходи Оператора, про зміни у послугах і роботі оператора;
  • проведення опитувань для поліпшення якості обслуговування;
  • підвищення якості обслуговування користувачів (у тому числі потенційних) послуг оператора;
  • навчання та кар’єрного росту працівників, обліку результатів виконання працівниками своїх посадових обов’язків, забезпечення працівникові встановлених законодавством України умов праці, гарантій і компенсацій, забезпечення виконання договірних угод з працівниками, виконання соціальних зобов’язань перед працівниками;
  • в інших цілях, передбачених внутрішніми регулятивними документами Оператора та чинним законодавством України.

3.2. Обробка персональних даних у Оператора здійснюється з дотриманням вимог, передбачених Законом, а саме:

3.3. Обробка персональних даних може здійснюватися за допомогою засобів обчислювальної техніки (автоматизована обробка) або при безпосередній участі людини без використання засобів обчислювальної техніки (неавтоматизована обробка).

3.4. При обробці персональних даних Оператор забезпечує необхідні умови для безперешкодної реалізації суб’єктом персональних даних своїх особистих немайнових прав на свої персональні дані.Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої у цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.

3.5. Оператор не несе відповідальності за точність і правильність інформації, яка надається суб’єктами персональних даних, відвідувачами/користувачами веб-сайту http://avrora.ua/